F. Informatievoorziening

Een goede betrouwbare informatievoorziening die zorgt voor een goede ondersteuning in onze communicatie naar inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden, dat is het doel van ons informatiebeleid.
In 2016 hebben we veel inspanningen verricht op het gebied van informatievoorziening en informatiebeveiliging om uitvoering te geven aan ons beleid. In de begroting zijn een aantal specifieke onderdelen genoemd.

Resultaat specifieke voornemens

Implementatie van zaakgericht werken

De doelstelling om 80% van de zaaktypen in productie te hebben is in 2016 niet gehaald. Zaakgericht gaan werken is een verandering in de organisatie. Om een verandering in te zetten is commitment nodig van de hele organisatie.
Die verandering wordt ondersteund met het zaaksysteem. Dit is daardoor een langer traject geworden dan vooraf is ingeschat.
Wat is er bereikt in 2016:

  • 60 zaaktypen zijn in productie
  • 35 zaaktypen zijn in ontwikkeling
  • 23.500 zaken zijn geregistreerd

De meest complexe zaaktypen zijn in dit lijstje al opgenomen.

Wat merkt de klant ervan:
De klant kan nu via zijn persoonlijke internetpagina zijn digitale aanvraag volgen. Bijvoorbeeld bij een melding openbare ruimte. De klant krijgt zijn informatie over de aanvraag via de mail.

Digitaliseren archieven

Om de archieven digitaal te maken zijn de uitgangspunten bepaald. Deze zijn vertaald in een programma van eisen.
Wat is er bereikt in 2016:
De aanbesteding is gepubliceerd. Voorlopige gunning is gegeven aan een leverancier.

Implementeren Basisregistraties en aansluiting landelijke voorzieningen. De implementatie gaat volgens de Gemeentelijke Digitale Infrastructuur (voorheen i-NUP)

In 2016 is een meting uitgevoerd. Deze meting laat de voortgang van de implementatie van de Gemeentelijke Digitale Infrastructuur (GDI) zien. Hiermee krijgt Lingewaard voldoende basis om toekomstige ontwikkelingen als omgevingswet te kunnen uitvoeren.  Het project loopt door in 2017. Hierin worden de landelijke richtlijnen.
Wat is er bereikt in 2016:

  • Basisbestand voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) gemaakt
  • De Basisregistratie Kadaster (BRK) is in geïmplementeerd
  • De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is grotendeels op orde gebracht
  • De Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) is geïmplementeerd en aangesloten op de landelijke voorziening

De implementatie van het informatiebeveiligingsplan:
de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG)

Het project bestaat uit ruim 300 richtlijnen waar wij als gemeente uiteindelijk aan moeten voldoen. Gemeentebreed is aan 226 richtlijnen voldaan.
Wat is bereikt in 2016:
In mei 2016 is op basis van een zogenaamde GAP-analyse gebleken dat wordt voldaan aan ruim 60% van de beveiligingsmaatregelen. In het 2e halfjaar 2016 hebben we op basis van deze analyse diverse vervolgstappen gezet. Een volgende GAP-analyse is gepland in het 1e halfjaar 2017.
Aangezien de mens de zwakste schakel is, zijn in november 2016 verplichte bijeenkomsten georganiseerd voor alle medewerkers. Hiermee bevorderen we het bewustzijn rondom informatiebeveiliging. Bovendien worden alle medewerkers via intranet regelmatig geïnformeerd over relevante ontwikkelingen.

Onderzoek naar de samenwerking op ICT gebied met de gemeente Overbetuwe

Samen met de gemeente Overbetuwe is een businesscase opgesteld. In deze businesscase zijn de 4 K’s onderzocht (Kwaliteit, minder meerKosten, Kwetsbaarheid en Kansen voor het personeel). Uit de businesscase blijkt dat een samenwerking met de gemeente Overbetuwe op ICT gebied voordelen biedt op alle 4 K’s.
Beide directies hebben de opdracht gekregen om de intentie voor samenwerking verder uit te werken in een bedrijfsplan..