Inleiding

In de paragraaf Verbonden partijen worden alle partijen met welke de gemeente een band heeft en samenwerkt, nader toegelicht. Als deze samenwerking in een bestuurlijke en financiële vorm wordt gegoten, spreken we van een verbonden partij.

De gemeente Lingewaard heeft in verschillende organisaties bestuurlijke bevoegdheden. Deze bestuurlijke zeggenschap betekent verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Door bijvoorbeeld deel te nemen in een gemeenschappelijke regeling verbindt de gemeente zich aan de andere organisatie. Naast de mogelijkheden die deze bestuurlijke deelneming bieden, zijn hieraan risico’s verbonden. Zoals beleidsmatige (verlies van eigen beleidsruimte, doelen worden niet gerealiseerd), financiële (opdraaien voor tekorten) of onduidelijke afbakening van verantwoordelijkheden (functievermenging).
In de “Nota verbonden partijen” is onder andere een dwingend kader opgenomen voor de oprichting van en de deelneming in een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, maar ook voor de gemeentelijke vertegenwoordiging in deze organisaties. Bovendien geeft deze nota aan op welke wijze de interne controle, verantwoording en toezicht voor de verbonden partij is geregeld. Het doel hiervan is de gemeenteraad zicht te geven op de mate waarin de beoogde doelstellingen binnen de verbonden partijen worden gerealiseerd, op goede borging van het publieke geld dat in de verbonden partijen omgaat en op adequate beheersing van de eventuele risico’s. De gemeenteraad heeft in juli 2015 de “Nota verbonden partijen” vast gesteld.
De totale bijdrage aan VP’s in 2016 bedroeg € 11,150 miljoen.

Een transparante, efficiënte en effectieve aansturing, beheer en toezicht van bestuurlijke relaties is daarom noodzakelijk. Het Besluit Begroting en Verantwoording stelt de eisen aan de wijze waarop in de begroting en het jaarverslag moet worden omgegaan met de verantwoording over de verbonden partijen.
In 2016 zijn de BBV voorschriften aangepast. Als gevolgd daarvan kan, wanneer de raad voor haar zittingsperiode een kader voor Verbonden Partijen heeft vast gesteld - zoals in ons geval inde Nota Verbonden Partijen van 2015 - in de paragraaf Verbonden Partijen voor wat betreft de visie en beleid, verwezen worden naar deze nota. Daarom zijn deze onderdelen in de paragraaf VP bij de jaarstukken 2016 komen te vervallen.
Als gevolg van deze wijziging is daarentegen in de programma's de informatie opgenomen over de wijze waarop de verbonden partij bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van de programma's. Of met andere woorden hoe er naar gestreefd wordt om de maatschappelijke effecten te realiseren via inschakeling van verbonden partijen.