Financieel overzicht

De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Een algemeen dekkingsmiddel kent in tegenstelling tot heffingen zoals de rioolheffing en de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel.

Algemene dekkingsmiddelen
(Bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting 2016
na wijziging

Programma-
begroting 2016

Onroerende zaakbelasting

10.714

10.630

10.630

Algemene uitkering Gemeentefonds

35.138

35.314

33.616

Integratie-uitkering Sociaal domein

19.058

19.070

18.846

Dividenden

163

107

107

Bespaarde rente reserves en voorzieningen

2.181

2.200

2.300

Precariobelasting

4.416

4.063

3.047

Overige dekkingsmiddelen

315

312

312

71.985

71.696

68.858