E. Onderzoeken en verantwoording

Rekenkamercommissie en auditcommissie
De rekenkamercommissie heeft in 2016 twee onderzoeken afgerond, namelijk:

  • De jaarstukken 2015. De aanbevelingen van de rekenkamercommissie zijn aan de orde geweest in uw vergadering van 30 juni 2016. Uw raad heeft hierover geen concreet besluit genomen. Om het proces richting toekomst te verbeteren hebben de voorzitter van de rekenkamercommissie en de portefeuillehouder financiën op 8 november 2016 afspraken gemaakt.
  • De garantstellingen. Het rapport van de rekenkamercommissie is vastgesteld in de raadsvergadering van 2 juni 2016 en bevat twee aanbevelingen voor ons college. Aan deze aanbevelingen is inmiddels uitvoering gegeven.

In de loop van 2016 heeft de rekenkamercommissie het onderzoek gestart naar risicomanagement en meldingen over het openbaar gebied. De auditcommissie is op 12 oktober 2016 geïnformeerd over de voortgang van de diverse onderzoeken van de rekenkamercommissie (onderzoeken vanaf 2011 worden gemonitord). In 2016 heeft de auditcommissie viermaal vergaderd. Daarbij zijn onder andere besproken: managementletter, eindrapportage accountant, planning & control in Lingewaard, doorontwikkeling programmabegroting, vennootschapsbelasting, dubieuze debiteuren, activabeleid, reserves & voorzieningen en de opdracht accountantscontrole 2016.

Onderzoek artikel 213a gemeentewet
In september 2016 bent u via een informatienota geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar het beheer van de personeelsbudgetten. De implementatie van de aanbevelingen maakt onderdeel uit van het zogenaamde PIL-project (Planning & control In Lingewaard). Doel van dit project is een verbetering van de (financiële) bedrijfsvoering.
Eind 2016 is gestart met het onderzoek naar de kwaliteit van de ondersteuning en advisering door de ambtelijke organisatie. Het onderzoek spitst zich toe op de kwaliteit van de raad-/B&W-voorstellen en de wijze waarop de gemeenteraad en het college van B&W de klantgerichtheid-/vriendelijkheid en de informatievoorziening van de ambtelijke organisatie ervaren. In het 2e kwartaal 2017 krijgt u informatie over de resultaten.

Jaarrekening (accountant), tussentijdse rapportages en IC-plan
In de auditcommissie is de managementletter 2016 door de accountant toegelicht. Belangrijke aandachtsgebieden zijn het sociaal domein en de (Europese) aanbestedingen. Wij hanteren het landelijk controleprotocol de financiële rechtmatigheid in het sociaal domein aan te tonen. Zorgaanbieders met een budgetplafond van € 25.000 of hoger dienen uiterlijk 1 april 2017 een accountantsverklaring te verstrekken. Dit betreft 41 zorgaanbieders, zijnde een dekking van 96,4% van het totale zorgbudget (€ 8,1 miljoen van € 8,4 miljoen). De overige zorgaanbieders wordt finale kwijting verleend (3,6%, zijnde € 300.000,-). Hierover hebben wij u via een informatienota geïnformeerd.
De auditcommissie heeft de volgende speerpunten voor de accountantscontrole 2016 vastgesteld: sociaal culturele centra De Kinkel en Stadhues, project vastgoed op orde en de subsidiëring aan Stichting Welzijn Lingewaard.

In 2016 zijn twee tussentijdse rapportages aan uw raad voorgelegd. In beide rapportage zijn de budgetten bijgesteld aan de hand van een begrotingswijziging.

Het jaarplan interne controle (IC) en de bijbehorende deelplannen zijn in overleg met de accountant tot stand gekomen en in de auditcommissie besproken. De IC is een continu proces en vindt niet alleen plaats voor de interim-controle en jaarrekeningcontrole.
De controlewerkzaamheden voor 2016 zijn in overleg met de accountant verdeeld over het jaar. In totaliteit zijn/worden 20 processen gecontroleerd op rechtmatigheid. De IC kan pas worden afgerond als het boekjaar 2016 volledig is afgesloten.