Activa (bedragen x € 1.000)

31-12-2016

31-12-2015

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten verbonden aan sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

0

0

Kosten onderzoek en ontwikkeling

1

0

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

444

0

445

0

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut:

- gronden uitgegeven in erfpacht

969

969

- overige investeringen met een economisch nut

56.986

57.414

Investeringen met economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven

29.597

27.860

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

13.239

13.817

100.791

100.060

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

49

53

Leningen aan woningbouwcorporaties

1.864

1.938

Overige langlopende leningen u/g

7.093

7.396

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

0

530

9.006

9.917

Totaal vaste activa

110.242

109.977

Vlottende activa

Voorraden

Grond- en hulpstoffen

0

0

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

462

Onderhanden werk, inclusief bouwgronden in exploitatie

10.453

7.120

10.453

7.582

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

5.343

5.467

Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen

29.879

28.402

Overige vorderingen

3.306

3.021

38.528

36.890

Liquide middelen

Kassaldi

5

10

Banksaldi

949

1.546

954

1.556

Overlopende activa

1.709

2.337

Totaal vlottende activa

51.644

48.365

Totaal activa

161.886

158.342

Passiva (bedragen x € 1.000)

31-12-2016

31-12-2015

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

29.222

37.599

Bestemmingsreserves:

overige bestemmingsreserves

11.157

13.244

Nog te bestemmen resultaat

4.619

-8.007

44.998

42.836

Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en
risico’s

18.867

18.692

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

1.951

1.364

Voorzieningen met een specifieke aanwending

3.914

3.737

24.732

23.793

Vaste schulden met een  looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van:

binnenlandse banken en overige financiële
instellingen

63.333

76.006

Totaal vaste passiva

133.063

142.635

Vlottende passiva

Vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar

Kasgeldlening

5.000

0

Overige schulden

5.978

8.075

Banksaldi

6.419

0

17.397

8.075

Overlopende passiva

Verplichtingen, te betalen bedragen

8.803

7.512

Ontvangen voorschotten met een specifiek bestedingsdoel

2.076

14

Vooruitontvangen bedragen

547

106

11.426

7.632

Totaal vlottende passiva

28.823

15.707

Totaal passiva

161.886

158.342

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen

209.621