Inleiding

In deze paragraaf lichten we toe welke onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd aan de gemeentelijke kapitaalgoederen. In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt aangegeven dat deze paragraaf ten minste de onderdelen wegen, riolering, water, groen en gebouwen bevat.

Het beleid is gericht op het in stand houden van de bestaande voorzieningen. In beleidsplannen hebben we zowel het gewenste kwaliteits- als het veiligheidsniveau bepaald. Het beleid van de gemeente voor het onderhoud van kapitaalgoederen is beschreven in de verschillende nota’s en beheerplannen.