Immateriële vaste activa

Het onderstaande overzicht geeft het verloop gedurende het jaar weer.

Boek-
waarde
31-12-2015

BBV
mutatie
1-1-2016

Boek-
waarde
1-1-2016

Ver-
meer-
dering

Vermin-
dering

Af-
schrij-
ving

Boek-
waarde
31-12-2016

Kosten sluiten geldleningen en saldo agio en disagio

0

0

0

0

0

0

0

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

0

0

0

1.300

0

0

1.300

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

0

530.008

530.008

44.482

60.000

70.617

443.873

0

530.008

530.008

45.782

60.000

70.617

445.173

Door een wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) worden bijdragen aan activa in eigendom van derden vanaf 2016 verantwoord onder de immateriële vaste activa en niet langer onder de financiële vaste activa.

De bijdrage aan activa in eigendom van derden betreft het deel van de kosten van de restauratie van Fort Pannerden dat voor rekening van Lingewaard is.