Resultaat

Het begrotingsjaar 2016 is gestart met de vaststelling van de Programmabegroting 2016 op 12 november 2015. Na verwerking van de septembercirculaire 2015 bedroeg het saldo van de begroting 2016 € 519.000 negatief.
Het saldo ná vaststelling van de 1e en de 2e tussentijdse rapportage 2016 en de gevolgen van de mei- en septembercirculaire 2016 bedroeg € 564.000 negatief.
Het begrotingsjaar 2016 wordt uiteindelijk afgesloten met een positief saldo van bijna € 4,62 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een onderschrijding van € 1,23 miljoen op de beschikbare budgetten ten behoeve van de decentralisaties sociaal domein en door de nog te reserveren opbrengst van precariobelasting van € 3,02 miljoen. Eerder hebben we aangegeven dat we de extra opbrengst van de precario van elektriciteit en water apart zullen reserveren totdat we zekerheid hebben of deze opbrengsten zeker zijn (afhankelijk van rechtzaken bij andere gemeenten).
Voor de bedrijventerreinen zijn uitgifteanalyses opgesteld. Naar aanleiding van deze analyses is in de jaarrekening 2016 een extra voorziening gevormd voor de bedrijvencomplexen. Dit leidt tot een nadeel van ca. € 3,92 miljoen. Dit nadeel wordt voor een bedrag van € 3,46 miljoen gedekt door de Algemene reserve grondexploitatie.

Bedragen
(x € 1.000.000)

Rekening

Begroting ná wijziging

Begroting primitief

Gerealiseerd totaal van baten en lasten

2,2

V

5,0

N

2,1

N

Inzet reserves

2,4

V

4,5

V

1,6

V

Gerealiseerd resultaat 2016

4,6

V

0,5

N

0,5

N

De uitwerking per programma vindt u in het overzicht van baten en lasten.

In voorgaande boekjaren zijn reserves gevormd die ingezet kunnen worden als dekking voor uitgaven die gekoppeld zijn aan deze reserves. In 2016 zijn per saldo reserves ingezet voor een bedrag van ruim € 2.400.000. Dit heeft eveneens een voordelig effect op het gerealiseerd resultaat.

Als onderdeel van de vaststelling van de jaarrekening stelt het college van B&W de raad voor:

 • het gerealiseerde resultaat volgens het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening van positief € 4.618.885 toe te voegen aan de algemene reserve;
 • een bedrag van per saldo € 8.658.900 toe te voegen of te onttrekken aan bestaande of nieuw te vormen bestemmingsreserves.
 • het hiervoor genoemde bedrag van € 8.658.900 te onttrekken aan de algemene reserve.

De belangrijkste verschillen tussen begroot en werkelijk gerealiseerd resultaat zijn hieronder samengevat. Positieve en negatieve verschillen die elkaar opheffen, bijvoorbeeld kosten die gedekt worden door een onttrekking uit een reserve, zijn in onderstaande samenvatting niet opgenomen. Indien een voor- of nadeel structureel van aard is wordt dit verwerkt in de Kadernota 2018 en de Programmabegroting 2018.
Voor de meer gedetailleerde toelichtingen verwijzen wij u graag naar "Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2016".

De meest omvangrijke financiële nadelen zijn:
Programma 4 "Bedrijvigheid"

 • 4.2.1 Stim. uitbouw glastuinbouw en agrobusiness
  • Verhoging verliesvoorziening Bergerden: € 976.000 nadeel.
  • Verliesvoorziening bedrijvencomplexen: € 3.922.000 nadeel. Dekking uit Algemene reserve grondexploitatie € 3.462.000 voordeel.

Programma 11 "Financien"

De ontwikkelingen die een gunstige invloed hadden op het financiële resultaat zijn onder meer:
Programma 2 "Deelname aan de samenleving"

 • 2.2.4 Verstrekken voorzieningen Wmo
  • Wmo persoonsgebonden budget: Te hoog vastgesteld budget (gebaseerd op historische cijfers vanuit de AWBZ) bij aanvang van de decentralisaties; € 747.000 voordeel;
    • Leef- en woonvoorzieningen: € 383.000 voordeel;
    • Maatwerkvoorzieningen in natura / huishoudelijke hulp toelage: € 399.000 voordeel.

Programma 11 "Financien"

 • 11.1.1 Sluitende meerjarenbegroting
  • De reservering van de onzekere opbrengst precariobelasting geschiedt middels resultaatbestemming; € 2.666.700 voordeel;
  • De sanering van de grond op de gemeentewerf Bemmel wordt in 2017 uitgevoerd; € 238.000 voordeel;
  • Vertraagde uitvoering van automatiseringsplan 2015 alsmede afsluiten van plannen 2012, 2013 en 2014 leiden tot een voordeel op kapitaallasten; € 522.000 voordeel;
 • 11.2.1 Kostendekkende heffingen, rechten en leges
  • Extra zekere opbrengst precariobelasting (i.v.m. verhoging tarief van € 3,-- naar € 4,--); € 353.000 voordeel.