C. Omgaan met bezwaren, klachten en informatieverzoeken

Bezwaarschriften
In 2016 zijn 109 bezwaarschriften ingediend, waarvan ruim de helft (59 betrekking had op het sociaal domein. In totaal zijn 117 bezwaarschriften behandeld, inclusief 17 bezwaarschriften uit 2015. Van de 117 behandelde bezwaarschriften zijn er na pre-mediation, extra toelichting en overleg 36 bezwaarschriften ingetrokken en is 1 bezwaar doorgezonden naar een ander bevoegd orgaan. De commissie van advies voor de bezwaarschriften heeft dus uiteindelijk 80 bezwaarschriften in behandeling genomen, wat 33% meer is dan het jaar ervoor. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door een toename van het aantal bezwaren in het sociaal domein.
Over 25 bezwaarschriften heeft de commissie geadviseerd om het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. Reden hiervan is meestal dat het bezwaar te laat is ingediend, of dat het besluit niet voor bezwaar vatbaar is. Bij de overige 55 bezwaren heeft de commissie meestal geadviseerd om de bezwaren ongegrond te verklaren. Het college heeft in 8 gevallen de adviezen van de commissie niet overgenomen. Daarbij is het college geheel of deels contrair gegaan.

De hoeveelheid en complexiteit van de bezwaren is zichtbaar in de doorlooptijden van de bezwaarschriften. De gemiddelde afhandelingstermijn van een bezwaarschrift in 2016 was 14,5 weken. Daarmee wordt de 12 weken termijn in de meeste gevallen niet gehaald, maar na schriftelijke verdaging wel de termijn van 18 weken. Sowieso is er bij dreigende overschrijding van termijnen altijd wel contact met bezwaarmakers.

Omschrijving

Aantal 2016

Bezwaarschriften binnengekomen in 2016

109

Bezwaarschriften behandeld in 2016

117 (incl. 17 uit 2015)

Bezwaarschriften doorgeschoven naar 2017

9

Ingetrokken / commissie niet bevoegd

37

Advies commissie

Beslissing op bezwaar

Niet-ontvankelijk

25

24

(Deels) gegrond

20

9,5

(Deels) ongegrond

35

41,5

Besluitvorming nog onbekend

5

Bezwaarschriften

realisatie

indicator

Afhandeling van de ontvangen bezwaarschriften binnen de gestelde 12 wekentermijn

26%

75%

Afhandeling van de ontvangen bezwaarschriften binnen de gestelde 18 wekentermijn (na verdaging)

84%

95%

Klachten
In 2016 zijn bij het college 38 klachten ingediend over het handelen van medewerkers of bestuurders van de gemeente. Het grootste aantal klachten had betrekking op het Sociaal Domein, het KlantContactCentrum en Openbare Ruimte. De klachten dienen zoveel mogelijk via de informele fase te worden opgelost, oftewel door de directeur of teammanager. Van de 38 klachten zijn er uiteindelijk 2 ingetrokken en is er een doorgestuurd naar een ander bevoegd orgaan. 31 van de 38 klachten zijn informeel opgelost (91%). In 5 gevallen heeft de onafhankelijke klachtadviescommissie de klacht in de formele fase behandeld. Bij deze commissie is er alsnog 1 klacht ingetrokken en heeft de commissie in 3 gevallen geadviseerd aan het college. Twee keer is geadviseerd om de klacht gegrond te verklaren en 1 keer ongegrond. Over 1 klacht vindt de zitting pas plaats in 2017 en dus ook het advies. Het college heeft over twee klachten besloten en daarbij 1 klacht gegrond en 1 klacht ongegrond verklaard.

Klachten

realisatie

indicator

Percentage klachten dat informeel wordt opgelost

91%

80%

Wob-verzoeken
Ons streven is verzoeken op grond van de Wet openbaarheid bestuur binnen de wettelijke termijn van 4 weken af te handelen. Deze termijn kan met 4 weken worden verdaagd. Er zijn in 2016 38 Wob-verzoeken ingediend. Daarvan is er 1 tussentijds ingetrokken en zijn er 2 doorgezonden naar een ander (bestuurs-)orgaan. Van de overige 35 zijn er 5 digitaal ingediend.  Het college heeft in 2013 besloten dat digitaal ingediende verzoeken niet in behandeling worden genomen en daar hebben de aanvragers ook bericht over ontvangen. De gemiddelde doorlooptijd van de Wob-verzoeken is binnen 3 weken. Van alle Wob-verzoeken is 90% behandeld binnen de wettelijke termijn van 4 weken.

Wob-verzoeken

realisatie

indicator

Percentage Wob-verzoeken dat binnen de 4 wekentermijn wordt afgehandeld

90%

75%

Wet dwangsom
De gemeente heeft gedurende het jaar een paar keer een ingebrekestelling ontvangen. Omdat de gemeente steeds tijdig een besluit heeft genomen op een aanvraag of een bezwaar, hoefde geen dwangsom te worden betaald.