Het onderstaande overzicht geeft het verloop gedurende het jaar weer.

Omschrijving

Inves-
terings-
uitgaven
1-1-2016

Vermeer-
deringen

Bij-
dragen
derden

Vermin-
deringen/
desinvest.

Inves-
terings-
uitgaven
31-12-2016

Aflossing/
afschrij-
ving
t/m 2015

Af-
schrij-
ving
2016

Boek-
waarde
31-12-2015

Mutatie
1-1-2016

Boek-
waarde
1-1-2016

Boek-
waarde
31-12-2016

Immateriële vaste activa :

Onderzoek en ontwikkelings-kosten

5.641

1.300

0

0

6.941

5.641

0

0

0

0

1.300

Bijdragen aan activa van derden

819.055

44.482

60.000

0

803.537

289.048

70.617

530.008

0

530.008

443.873

Materiële vaste activa :

Gronden en terreinen

6.170.070

352.350

0

53.173

6.469.247

82.263

3.785

5.625.367

462.440

6.087.807

6.383.199

Woonruimten

97.248

0

0

0

97.248

44.781

5.403

52.467

0

52.467

47.064

Bedrijfsgebouwen

75.705.669

1.670.940

124.800

0

77.251.809

26.170.955

2.602.807

49.534.714

0

49.534.714

48.478.047

Grond-, weg- en waterbouw met
economisch nut

1.666.449

205.253

0

0

1.871.701

1.104.385

62.377

562.064

0

562.064

704.939

Grond-, weg- en waterbouw met
economisch nut (met heffings-mogelijkheid)

32.980.918

2.467.827

105.180

0

35.343.565

5.838.398

531.968

27.142.520

0

27.142.520

28.973.200

Grond-, weg- en waterbouw met
maatschappelijk nut

24.075.074

941.771

397.736

0

24.619.109

10.257.629

1.122.723

13.817.445

0

13.817.445

13.238.757

Vervoermiddelen

728.248

0

0

0

728.248

329.823

95.921

398.424

0

398.424

302.504

Vervoermiddelen (met heffings-mogelijkheid)

42.544

0

0

0

42.544

5.318

5.318

37.226

0

37.226

31.908

Machines, apparaten en installaties

1.100.607

44.198

0

0

1.144.805

590.614

110.641

509.993

0

509.993

443.550

Machines, apparaten en installaties (met heffings-mogelijkheid)

937.345

3.800

0

0

941.145

257.773

91.610

679.572

0

679.572

591.762

Overige materiële vaste activa

3.616.945

412.114

5.000

0

4.024.060

1.916.437

512.011

1.700.508

0

1.700.508

1.595.611

Financiële vaste activa :

Kapitaalverstrekking deelnemingen

53.265

0

0

0

53.265

0

4.266

53.265

0

53.265

49.000

Leningen woningbouwcorporaties

1.939.150

0

0

73.824

1.865.327

1.137

6

1.938.013

0

1.938.013

1.864.183

Overige langlopende leningen

7.667.805

735.432

0

1.034.511

7.368.726

271.492

3.776

7.396.313

0

7.396.313

7.093.458

157.606.033

6.879.467

692.716

1.161.507

162.631.277

47.165.695

5.223.229

109.977.898

462.440

110.440.338

110.242.353