B. Dienstverlening

In 2016 zijn we gestart met het opstellen en actualiseren van servicenormen. Er is onderzocht welke normen zinvol zijn om te meten, hoe deze gemeten kunnen worden en hoe de informatie als managementinformatie ontsloten kan worden. In 2017 geven we de feitelijke implementatie verder vorm.

Prestaties

Activiteit

Meetbaar resultaat

Raming
2016

Werkelijk
2016

Juiste en betrouwbare informatie

Percentage bezoekers dat op afspraak

komt voor een baliedienst

55%

56%

Juiste en betrouwbare informatie

Percentage meldingen dat binnen de gestelde termijn is afgewikkeld

92%

84%

Toelichting op afwijking indicator 2: in 2016 is gestart met de verwerking van meldingen in het nieuwe zaaksysteem. Dit heeft tijdens de implementatie tot wat aanloopproblemen geleid. De gemeten percentages wijken hierdoor mogelijk wat af van de feitelijk gerealiseerde resultaten,