D. Organisatie ontwikkeling

De omvang van de directie is teruggebracht van drie naar twee directieleden. Daarbij is gekozen voor een takenpakket waarbij de gemeentesecretaris/algemeen directeur vooral de schakelfunctie naar het bestuur vervult. De adjunct-directeur vervult de schakelfunctie naar de organisatie. Daarmee wordt de verdeling naar inhoudelijke aandachtsgebieden losgelaten. Daardoor is de neiging om beslissingen op hoger niveau neer te leggen verminderd. Wij verwachten dat dit medewerkers helpt om hun verantwoordelijkheid te nemen.

De gemeentelijke organisatie zit in een overgang naar een procesgerichte organisatie
De directie wil de organisatie naar een inwonergerichte, veerkrachtige en daadkrachtige organisatie doorontwikkelen. Een gemeente waarbij de inwoners veel meer centraal staan. Waarbij inwoners meer zelf bepalen wat zij belangrijk vinden en hoe zaken moeten worden aangepakt. We willen dat ook terugzien in de houding en het gedrag van onze medewerkers. Daardoor worden taken beter en sneller opgepakt.
Om een inwonergerichte, veerkrachtige en daadkrachtige organisatie te worden moet de organisatie doorontwikkelen naar een procesgeoriënteerde organisatie. Uit de meting met het Overheidsontwikkelmodel komt dat wij ons bevinden in fase I (activiteiten georiënteerd). Uit de meting blijkt op welke gebieden we moeten ontwikkelen om een procesgeoriënteerde organisatie te worden. In 2016 hebben we gewerkt aan zes kernprojecten die bijdragen aan deze ontwikkeling:

  • Waarom moeilijk doen als het samen kan (houding & gedrag),
  • Transformatie en veranderopgave Sociaal Domein,
  • Ruimte voor inwonersinitiatieven,
  • Effectieve dienstverlening met behulp van zaakgericht werken,
  • Projectmatig werken,
  • Planning en Control in Lingewaard.

Het project 'Waarom moeilijk doen als het samen kan' speelt een centrale rol
Houding en gedrag is een belangrijk item dat voortkomt uit het medewerkersbelevingsonderzoek (MBO) van 2014. Het speelt een cruciale rol in de organisatieontwikkeling en is een voorwaarde voor het slagen van de overige projecten. Doel van het project is dat alle medewerkers weten wat ze willen en kunnen en dat ook durven te doen. Alle teams hebben in 2016 één of meer trainingsdagen gehad waarmee zij invulling hebben gegeven aan die doelstelling. In 2017 krijgt dit een vervolg.

We onderzoeken of de kernprojecten bijdragen aan de organisatieontwikkeling
In 2016 hebben we drie keer de voortgang geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. In 2017 onderzoeken we op basis van het Overheidsontwikkelmodel of de kernprojecten ervoor gezorgd hebben dat we in de richting van een procesgeoriënteerde organisatie opgeschoven zijn. Daarnaast voeren we in 2017 een Medewerkersbelevingsonderzoek (MBO) uit.

In het sociaal domein is de nadruk verschoven van transitie naar transformatie
In 2016 hebben we de transitie in het sociaal domein afgerond en maakten we een begin met de transformatie. Dit wordt ook wel de kanteling genoemd. Het vraagt om een andere manier van werken. Naast de ontwikkeling van de medewerkers in het sociaal domein zijn keuzes voorbereid om gebiedsgericht werken verder vorm te geven.

We werken op verschillende terreinen samen met andere gemeenten
We kunnen niet altijd alle taken zelfstandig uitvoeren. Soms is het te ingewikkeld of te duur om een taak zelf uit te blijven voeren. Soms is het voordeliger om een taak samen uit te voeren omdat het dan bijvoorbeeld efficiënter kan. Daarom vindt altijd een zorgvuldig onderzoek plaats.

We hebben in 2016 besloten om voor belastingen te gaan samenwerken met Overbetuwe. Dit levert voordelen op. We hebben daarbij gekeken naar kwaliteit, kwetsbaarheid, minder meerkosten en kansen voor personeel. De voorbereidingen voor de overgang van de werkzaamheden zijn in 2016 afgerond. Per 1 januari 2017 is de uitvoering van deze taak bij gemeente Overbetuwe ondergebracht.

Voor de uitvoering van automatiseringstaken is onderzocht wat de meerwaarde is van een mogelijke samenwerking met gemeente Overbetuwe. Dit is uitgewerkt in een businesscase. Op basis van de businesscase is besloten om een bedrijfsplan op te stellen. Daarmee starten we in januari 2017. Het bedrijfsplan omvat 2 fases.

  • Fase 1: Dienstverleningsovereenkomst + begroting en een advies.
  • Fase 2: Implementatieplan.

Na de afronding van Fase 1 vindt er een afweging plaats of de gemeentelijke samenwerking op ICT gebied wenselijk is.

Vanaf 1 januari 2017 voert het Werkgevers servicepunt (WSP) de taken uit op het gebied van accountmanagement re-integratie (oftewel de vraaggerichte benadering van werkgevers). In juni 2014 hebben gemeenten besloten tot de oprichting van het WSP voor de arbeidsmarktregio Midden Gelderland. Dit betreft een regionale samenwerking tussen gemeenten. Iedere gemeente levert een geldelijke bijdrage die samenhangt met het inwoneraantal van die gemeente. In 2016 heeft een nadere uitwerking plaatsgevonden van de (organisatorische) gevolgen van dit besluit. In 2017 werken we aan een goede afstemming van de taken en de werkprocessen tussen gemeente Lingewaard en het WSP.