Resultaat
Het jaar 2016 wordt afgesloten met een overschot van bijna € 4,62 miljoen. Het saldo van de begroting na wijzigingen voorzag in een tekort van € 564.000. Het grote overschot wordt vooral veroorzaakt door diverse onderschrijdingen op de beschikbare budgetten ten behoeve van het sociaal domein (ongeveer € 1,23 miljoen)  en door de nog te reserveren opbrengst van precariobelasting van € 3,0 miljoen.
Voor de bedrijventerreinen zijn uitgifteanalyses opgesteld. Naar aanleiding van deze analyses is in de jaarrekening 2016 een extra voorziening gevormd voor de bedrijvencomplexen. Dit leidt tot een nadeel van ca. € 3,92 miljoen.

Bij elk programma is een financieel overzicht opgenomen waarin de belangrijkste afwijkingen worden toegelicht (afwijkingen groter dan € 50.000 of politiek relevant).

(- = voordelig, + = nadelig)

(Bedragen x €1.000)

Rekening 2016

Begroting 2016
na wijziging

Begroting 2016
Primitief

Programma's

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1

Jeugd, ontwikkeling en opleiding

-234

12.101

11.867

-263

11.727

11.464

-354

11.214

10.860

2

Deelname aan de samenleving

-8.822

33.021

24.199

-8.909

36.019

27.110

-8.506

32.412

23.906

3

Bereikbaarheid en mobiliteit

-

563

563

-

633

633

-

648

648

4

Bedrijvigheid

-3.771

7.297

3.526

-6.080

7.152

1.072

-6.107

7.036

929

5

Centrum, stad en dorp

-222

795

573

-227

848

621

-34

626

592

6

Landschap

-101

1.702

1.601

-41

1.784

1.743

-

1.655

1.655

7

Wonen

-3.672

2.683

-989

-2.426

3.131

705

-2.377

3.290

913

8

Klimaat en duurzaamheid

-67

700

633

-31

724

693

-6

838

832

9

Beheer en onderhoud

-9.590

24.124

14.534

-9.371

24.149

14.778

-8.869

23.370

14.501

10

Inwoner en bestuur

-1.051

14.314

13.263

-783

14.303

13.520

-783

13.711

12.928

11

Financiën

-3.050

3.098

48

-3.557

7.925

4.368

-2.839

6.035

3.196

Subtotaal programma's

-30.580

100.398

69.818

-31.688

108.395

76.707

-29.875

100.835

70.960

Algemene dekkingsmiddelen

-71.988

7

-71.982

-71.696

7

-71.689

-68.858

7

-68.851

Onvoorzien

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gerealiseerd totaal van baten en lasten

-102.569

100.404

-2.165

-103.384

108.402

5.018

-98.733

100.842

2.109

Toevoegingen (+) onttrekkingen (-) aan reserves

1

Jeugd, ontwikkeling en opleiding

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Deelname aan de samenleving

-2.194

68

-2.126

-2.204

68

-2.136

-438

8

-430

3

Bereikbaarheid en mobiliteit

-224

270

46

-224

270

46

-

-

-

4

Bedrijvigheid

-3.527

2.523

-1.004

-15

-

-15

-

-

-

5

Centrum, stad en dorp

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Landschap

-99

58

-41

-101

58

-43

-

-

-

7

Wonen

-150

1.227

1.077

-259

-

-259

-

-

-

8

Klimaat en duurzaamheid

-44

-

-44

-44

-

-44

-10

-

-10

9

Beheer en onderhoud

-2.093

850

-1.243

-1.901

28

-1.873

-1.833

28

-1.805

10

Inwoner en bestuur

-125

76

-49

-124

76

-48

-

-

-

11

Financiën

-1.203

2.129

926

-1.775

1.695

-80

-606

1.260

654

Subtotaal reserves

-9.659

7.201

-2.458

-6.647

2.195

-4.452

-2.887

1.296

-1.591

Gerealiseerd resultaat

-112.225

107.605

-4.619

-110.033

110.597

564

-101.620

102.138

519