In onderstaand overzicht wordt de financiële stand van zaken van de lopende investeringskredieten weergegeven. Het totaal aan verwachte over-  en onderschrijdingen op de investeringskredieten komt uit op een voordeel van € 633.000 (afgerond). De opvallendste en belangrijkste over- en onderschrijdingen worden vervolgens kort toegelicht.

310026200 Aanpassing gemeentelijke huisvesting
Hoewel het gebouw is opgeleverd en wordt gebruikt is het totale project nog niet afgesloten en loopt het krediet nog door. Daarnaast is er nog geen duidelijkheid over het al dan niet realiseren van een vergaderruimte voor de gemeenteraad.
Eind 2015 laat de kredietadministratie een onderschrijding zien van € 770.500. Omdat in 2011 en 2012 kosten ten laste van dit krediet waren geboekt, waarop niet mag worden afgeschreven, zijn eind 2011 en 2012 bedragen van het krediet overgeboekt naar de lopende exploitatie en ten laste gebracht van het gerealiseerd resultaat van dat jaar. In 2011 ging het om een bedrag van € 723.000 voor o.a. de huur van tijdelijke huisvestingsunits en in 2012 om een bedrag van € 47.500.

321010971 Haltevoorzieningen RijnWaalSprinter
Het project is afgerond. Zodra de afwikkeling m.b.t. de Papenstraat in Bemmel is vastgesteld door de provincie kan deze investering worden afgesloten.

321010972 Opwaarderen bushalten lijn 33
321011140 Capaciteitsverruiming Ir. Molsweg, Huissen
321011141 Aanleg busbaan langs Ir. Molsweg, Huissen
Deze projecten zijn afgerond.
De werkzaamheden van de busbaan en de capaciteitsverruiming maakten het noodzakelijk om geluid reducerende maatregelen te treffen aan een aantal woningen. Deze kosten zijn in tegenstelling tot de ramingen niet verdeeld over beide projecten, maar volledig ten laste gebracht van "Aanleg busbaan langs Ir. Molsweg, Huissen". Dit verklaart de lagere uitgaven bij de "Capaciteitsverruiming Ir. Molsweg".
De financiële afwikkeling van de provinciale subsidies (voorheen Stadsregio) van deze projecten vindt plaats in 2017.

321011585 Herinrichting Markt Huissen
De herinrichting van het plein heeft vertraging opgelopen. Oorzaak hiervan is de levering van de stenen en de ingetreden vorstperiode. Het voorlopige ontwerp van de hellingbaan bij de Stadsdam is gereed. Het project wordt afgerond in 2017.

321012043 Rijnwaalpad; fietspad
De tunnel onder het Kattenleger is in 2016 opgeleverd. De verlichting in Ressen moet nog worden geplaatst. De subsidievaststelling wordt in 2017 voorbereid.

321012044 Rijnwaalpad; tunnel
Het project is afgerond. De financiële afwikkeling van de provinciale subsidie (voorheen Stadsregio) zal plaatsvinden in 2017.

321011121 Herinrichting Loostraat/van Voorststraat, Huissen
Het project is afgerond. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in combinatie met de rioleringswerkzaamheden in de Van Voorststraat.

321122002 Vervanging verkeersregelinstallatie Van Elkweg/Papenstraat, Bemmel
321122005 Vervanging verkeersregelinstallatie Ir. Molsweg, Huissen
Beide projecten zijn gerealiseerd, maar wachten op de financiële afwikkeling met de provincie.

321122004 Verkeersregelinstallatie Nielant, Huissen
De verkeersregelinstallatie (VRI) op Nielant is vervangen. De kosten vallen aanzienlijk lager uit dan verwacht. Dit is te verklaren doordat het meubilair grotendeels is blijven staan. De masten zijn geschilderd en niet vervangen.

I.240 Waterplan 2013-2015
De voorbereidingen van de watergang Muijland in Angeren zijn nog niet helemaal afgerond. De uitvoering en afronding zal in 2017 plaatsvinden. De uitvoering bij de Oostervelden te Bemmel is in volle gang. Het opwaarderen van de Bemmelse Zeeg is in voorbereiding. De uitvoering hiervan zal in 2017 plaatsvinden. De waterberging in Doornenburg is nagenoeg afgerond.

342126010 Voorbereidingskrediet Scholen Ot en Sienpad, Huissen
Het ontwerpproces verloopt langzamer dan verwacht.  Dit is een gevolg van het feit dat er naast de gemeente een andere partijen ook een financiële bijdrage moeten leveren.

355012011 Maatregelen ensemble wiel Sterreschans, Doornenburg
Project is nagenoeg afgerond. Verwachting is dat de investering halverwege 2017 kan worden afgesloten.

355012012 Uitvoeringsprogramma Landschap Lingewaard
Vanuit deze investering worden meerdere projecten bekostigd. Niet alle projecten lopen conform plannen. Dit heeft te maken met het feit dat er met een aantal eigenaren nog geen overeenstemming is bereikt.

356027060 Restauratie Fort Pannerden 3e fase
Fort Pannerden is inmiddels overgedragen aan de Stichting tot behoud en instandhouding van Fort Pannerden. Op 28 april 2016 heeft de officiële opening plaats gevonden.
De overschrijding wordt veroorzaakt door:
̶- niet-subsidiabele kosten voor de bestemmingsplanprocedure, omdat deze kosten gemaakt zijn voor 1-1-2012.
- extra kosten i.v.m. de inrichting en de aanpassing van de infrastructuur rondom het fort die gemaakt zijn na 31-12-2016, de eindtermijn van de subsidiabele kosten.
Deze investering wordt afgesloten.

356036010 Aanleg parkeer-/salonwagenterrein Ressen
Er is een overschrijding van € 15.980 want er zijn extra voorzieningen t.b.v. de salonwagens ( riolering en water aansluiting) aangelegd. Dit was niet meegenomen in de kredietaanvraag.
De werkzaamheden zijn afgerond en de investering kan worden afgesloten . De geplande prestaties zijn gerealiseerd.

363037200 SCC Stadhues
De herbestemming is nagenoeg afgerond. In maart 2017 is de officiële opening gepland.

363037300 Renovatie SCC De Kinkel, Bemmel
De renovatie is bijna afgerond. Er dient alleen nog schilderwerk aan de buitenzijde van het gebouw uitgevoerd te worden. De opening heeft plaatsgevonden op 20 januari 2017. De investering zal in 2017 worden afgesloten waarbij tevens de verrekening plaats vindt met de onderhoudsvoorziening en de eigen bijdrage van De Kinkel voor de LED-verlichting.

372112020 Ondergrondse afvalcontainers (27stuks)
Het college heeft op 22 november 2016 besloten om het resterende budget mee te nemen naar het jaar 2017 en beschikbaar te stellen De plaatsing van één ondergrondse glascontainer en één ondergrondse textielcontainer bij de supermarkt Coöp in Angeren is in 2016 niet uitgevoerd. De eigenaar van het terrein heeft hierom verzocht. In overleg is er voor gekozen om de plaatsing uit te voeren in het eerste kwartaal van 2017.

I320.09 / I.722.09.06 Revitalisering Pannenhuis, Huissen
De uitvoering van het project is in 2014 al afgerond. In 2016 is de provinciale subsidie afgehandeld.
De kosten zijn lager uitgevallen dan geraamd, dit kwam met name door aanbestedingsvoordeel. De investering wordt afgesloten.

GRP 2013-2015 / Vrijverval riolering
Het project Industrieterrein Gendt-Bemmel is met een positief resultaat afgesloten. Aanbestedingsvoordelen en gunstige weersomstandigheden zijn hiervan de oorzaak.
De basisinspanning in Gendt (afkoppelen) is nagenoeg gereed. Hierbij zijn forse tegenvallers (verzakking rioolput, opsporing niet-gesprongen explosieven) de oorzaak van een negatief resultaat.
De voorbereiding voor de  rioolvervanging in de wijk Boswei te Bemmel is in volle gang. Uitvoering zal in 2017 geschieden. Dit geldt tevens voor de Raalt in Gendt.

GRP2013-2015 / Rioolgemalen en persleiding
In de afgelopen jaren zijn veel maatregelen getroffen bij gemalen en drukriolering in de hele gemeente (o.a. nieuwe pompen in de gemalen Huttenstraat en Van Voorststraat, aanbrengen debietmeters, vervangen moederkasten drukriolering). Deze investeringen worden afgesloten.
De bouwkundige renovatie van gemaal Rietbaan is nog in uitvoering. Deze renovatie was eigenlijk niet voorzien voor de periode 2013-2015. Het gemaal was in dusdanig slechte staat dat renovatie noodzakelijk was.

372224001/6 Waterbergingsbanken
De aanleg van de waterbergingsbanken in Angeren, Bemmel, Doornenburg, Gendt, Haalderen en Huissen zijn in voorbereiding.

372404002 Urnenmuur Gendt
In plaats van een uitbreiding van de huidige urnenmuur is gekozen voor een tweetal urnenzuilen. In elke zuil kunnen 16 urnen en is er geen probleem meer met de capaciteit.  Door niet voor een traditionele muur te kiezen zijn de kosten verlaagd.  Inclusief bijkomende werkzaamheden zijn de kosten fors omlaag gebracht door de urnenzuilen kant en klaar te laten leveren en niet ter plaatse te metselen/monteren.

372410083 Begraafplaats Huissen - Inrichting Veld 1 De Hoeve
In 2016 is besloten dit krediet voor (her)inrichting als volgt te herverdelen:
- € 30.000 begraafplaats Gendt,
- € 15.000 begraafplaats Teselaar Bemmel,
- € 45.000 begraafplaats de Hoeve Huissen.
De werkzaamheden in Gendt zijn bijna gereed. De begraafplaats is heringericht, de looppaden zijn verbeterd en de beplanting is aangevuld en op een aantal plaatsen vervangen. De ontwerpen voor Bemmel en Huissen zijn gereed. Daar vinden dezelfde werkzaamheden als in Gendt plaats. In Huissen wordt ook de uitbreiding van 2004 (veld 1) ingericht een aangeplant. Ook aanleg van de strooivelden hoort bij de herinrichting.
Het werk is nog niet klaar. Het aanbrengen van de laatste beplanting is afhankelijk is van het seizoen. Geprobeerd wordt dat in het najaar 2017 af te ronden.