Inleiding

De paragraaf Financiering beschrijft hoe de gemeente omgaat met de financieringsbehoefte. Daarbij komen de algemene ontwikkelingen, het risicobeheer en de financiering in 2016 aan bod.

De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden. Hierbij gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico's op aangetrokken en op uitgezette middelen, evenals voor het beheer van de treasury. De uitvoering van de treasuryfunctie vereist snelle beslissingen in een complexe geld- en kapitaalmarkt.
Het beleid van de gemeente Lingewaard voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het Treasurystatuut gemeente Lingewaard 2014.