Risico's en weerstandsvermogen

Door de wijzigingen is het totaal benodigde weerstandscapaciteit toegenomen met € 7.885.000 ten opzichte van de Programmabegroting 2017 (bepaald najaar 2016). Voor de onderbouwing verwijzen wij u naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheer.

Door de vernieuwing van het BBV en het daarmee gepaard gaande advies van de commissie BBV over de afschaffing van de bespaarde rente over de reserves en voorzieningen is er vanaf 2017 geen sprake meer van een beklemd deel van de algemene reserve. Hierdoor is de beschikbare weerstandscapaciteit met ongeveer € 27.300.000 gestegen met als gevolg een uitstekende ratio. Meer informatie vindt u hier.