Voordeel

Nadeel

I/S

Algemene uitkering gemeentefonds 2015
Naast een positieve aanpassing van de uitkeringsfactor wordt er een hogere integratie-uitkering WMO ontvangen. Deze effecten zijn al verwerkt in de algemene uitkering over 2016 en volgende jaren. Daarom is dit voordeel incidenteel.

59.000

I

Algemene uitkering gemeentefonds 2016
De algemene uitkering over 2016 is gecalculeerd op basis van de decembercirculaire 2016 en levert een lagere uitkering op. Gezien het bijstellingsmoment kon hiermee geen rekening worden gehouden in de begroting.
De nadelen ontstaan als gevolg van hogere OZB-waarden,  Decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom 1 en lagere actuele hoeveelheden.

1 In de 2e tussentijdse rapportage werd rekening gehouden met een uitkering van € 330.000. De werkelijke uitkering (tot en met oktober 2016) volgens de septembercirculaire 2016 en de decembercirculaire 2016 bedraagt respectievelijk € 235.000 en € 119.000.

243.000

I

Reservering precariobelasting
In 2014 is precariobelasting ingesteld voor het hebben van kabels en leidingen in, op of boven openbare gemeentegrond. In 2016 zijn naast de gasleidingen, ook de water- en elektriciteitsleidingen/ kabels betrokken in de heffing. Daarbij is ook besloten om pas uitgaven te doen ten laste van de opbrengst precariobelasting wanneer zeker is dat het heffen van precariobelasting op water- en elektriciteitsleidingen juridisch geoorloofd is.
De opbrengst precariobelasting voor water- en elektriciteitsleidingen moet dan ook worden gereserveerd. Dit zullen we doen door middel van een voorstel voor bestemming van het rekeningresultaat.
Zie ook de toelichting bij 11.2.1 (Kostendekkende heffingen).

2.666.700

I

Algemene baten en lasten
Vanuit het Gemeentefonds worden financiële middelen beschikbaar gesteld voor nieuwe taken. Ook komt 't voor dat kortingen worden aangekondigd op de algemene uitkering.
Tot het moment dat hiervoor concrete plannen zijn vastgesteld (door gemeente of ministerie) worden deze bedragen hier geparkeerd.
Het voordeel bestaat dus uit niet ingezette budgetten.

408.000

I

Voorziening onderhoud gebouwen
Op basis van het onderhoudsjaarplan gebouwen wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd voor de uitvoering van het onderhoud. In de begroting is hiervoor een toevoeging aan de voorziening onderhoud gebouwen opgenomen. De voor onderhoud beschikbare financiële middelen zijn meerjarig gezien niet toereikend. Daarom is het wettelijk niet toegestaan hiervoor te reserveren in een voorziening. Daarom is het bedrag gereserveerd in een bestemmingsreserve. Per saldo een budgettair neutrale mutatie. Zie ook de toelichting bij de reserves in dit programma.

365.000

I

---

Saldo kostenplaatsen (= overhead)

Bedrijfsvoering
In de begroting 2016 was € 19,60 miljoen aan personeelslasten begroot (exclusief hierboven genoemde vakantietoelage). De werkelijke totale personeelslasten bedragen ca. € 19,48 miljoen. De afwijking ten opzichte van de begroting beperkt zich tot 0,6% (positief).

120.000

I

Voorziening onderhoud gebouwen
Op basis van het onderhoudsjaarplan gebouwen wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd voor de uitvoering van het onderhoud. In de begroting is hiervoor een toevoeging aan de voorziening onderhoud gebouwen opgenomen. De voor onderhoud beschikbare financiële middelen zijn meerjarig gezien niet toereikend. Daarom is het wettelijk niet toegestaan hiervoor te reserveren in een voorziening. Daarom is het bedrag gereserveerd in een bestemmingsreserve. Per saldo een budgettair neutrale mutatie. Zie ook de toelichting bij de reserves in dit programma.

187.000

I

Sanering grond gemeentewerf Bemmel
De afwijking is ontstaan omdat het in kaart brengen van de precieze vervuiling veel langer heeft geduurd dan werd verwacht. Meerdere malen zijn er nieuwe peilbuizen geplaatst om de juiste verplichte referentiewaardes te kunnen bepalen zodat niet teveel dan wel niet te weinig wordt gesaneerd. Deze waardes zijn nu in beeld en de sanering wordt in het voorjaar van 2017 uitgevoerd.
Dit leidt tevens tot een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve.

238.000

I

Huisvesting gemeentekantoor
Het beschikbaar gestelde krediet voor de ver-/nieuwbouw van het gemeentehuis is niet helemaal ingezet en ook nog niet afgesloten waardoor een incidenteel voordeel ontstaat op de kapitaallasten.

65.000

I

Documentaire informatievoorziening
Het proces rondom het opstellen van een programma van eisen voor de aanbesteding Digitalisering Archieven heeft langer geduurd dan vooraf was geschat. De aanbesteding is gestart in oktober 2016 en afgerond in januari 2017. Hierdoor is het bedrag wat noodzakelijk is voor de financiering van het digitaliseren van de archieven in 2016 niet uitgegeven.

78.000

I

Informatisering & automatisering
De samenwerking op ICT gebied gaat wat trager dan vooraf was voorzien. In 2016 is samen met de gemeente Overbetuwe een businesscase opgesteld. Hieruit blijkt dat samenwerking met Overbetuwe voordelen biedt. Beide directies hebben de opdracht gegeven om de intentie voor samenwerking verder uit te werken in een bedrijfsplan. Dit wordt begeleid door een extern bureau en vindt plaats in 2017.

128.000

I

Het generieke digitale infrastructuur (GDI) bestaat uit standaarden, producten en voorzieningen die gezamenlijk gebruikt worden door overheden. Dat wat is opgelegd om uit te voeren is afgerond. Bij een aantal uit te voeren taken zijn wij afhankelijk van andere overheden. Een aantal deadlines is door de landelijke overheid verplaatst naar 2017 en 2018. Dit budget blijft beschikbaar in de bestemmingsreserve..

98.500

I

De uitvoering van het automatiseringsplan 2015 is vertraagd, mede door vertraging op het gebied van de ICT-samenwerking. Daarnaast hebben we de plannen 2012, 2013 en 2014 afgesloten. Dit leidt tot een voordeel op de kapitaallasten.

522.000

I

Kapitaallasten (Treasury)
Door goed liquiditeitsbeheer is het niet nodig geweest om in 2016 een langlopende geldlening af te sluiten en zijn ook de rentekosten rekening-courant incidenteel lager uitgevallen.

96.700

I

Bij diverse programma's is sprake van een hogere kapitaallasten als gevolg van afschrijving van activa.
Kortheidshalve een korte opsomming:

240.000

I

In de begroting 2016 was rekening gehouden met een van de GR Bergerden te ontvangen bedrag aan rente van ruim € 1,3 miljoen (op basis van de rente van 4,495% op de door Lingewaard afgesloten geldlening). De werkelijk berekende rente, op basis van het gemiddelde percentage rekening-courant, kwam uit op € 699.000.

606.000

I

De doorberekende rente aan de projecten grondexploitatie valt lager uit als gevolg van lagere boekwaarden per 1 januari 2016 plus gewijzigde BBV-voorschriften waardoor niet meer bij faciliterende exploitaties rente mag worden toegerekend.
Daarnaast wijkt het werkelijke rentepercentage (2,72%) af van de begroting (4%).

155.000

I