Voordeel

Nadeel

I/S

Algemeen.
Bij de bouwgrondexploitatie vindt budgetbeheer plaats op basis van exploitatiebegrotingen over meerdere jaren. Bij verschuiving in de jaarschijven worden de begrotingen daarom niet bijgesteld. Deze verschuivingen kunnen wel leiden tot verschil ten opzichte van de begrote lasten en baten. Door de verrekening met de toe- of afname van de boekwaarde is er per saldo geen verschil. De hier in de jaarrekening opgenomen toelichting is daarom beperkt tot de bouwgrondexploitaties die geen budgettair neutraal saldo hebben voor 2016.
De voortgang van de bouwgrondexploitaties wordt toegelicht in de
paragraaf Grondbeleid van het jaarverslag 2016.

De wijzigingen in het kader van de BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) hebben geleid tot o.a. de volgende wijziging:
Om de risico’s die samenhangen met zeer lang lopende projecten te beperken mag de looptijd van een grondexploitatie maximaal 10 jaar bedragen.
Als gevolg van deze wijziging zijn de looptijden van de grondexploitaties voor de bedrijventerreinen Agropark en Pannenhuis-II met twee jaar ingekort. De getroffen verliesvoorziening voor Pannenhuis-II komt hierdoor te vervallen.

661.000

49.000

I

De verliesvoorziening Bergerden is verhoogd tot een bedrag van € 13.076.000. Het aandeel van het verlies voor Lingewaard volgt uit de jaarrekening 2016 van de GR Bergerden.
Bij de toelichting op de voorzieningen hebben we dit nader toegelicht.

976.000

I

Voor de bedrijventerreinen zijn uitgifteanalyses opgesteld. Naar aanleiding van deze analyses is in de jaarrekening 2016 een extra voorziening gevormd voor de bedrijvencomplexen.

3.922.000

I

Het afsluiten van de Herstructurering glastuinbouw Huissen/Angeren leidt tot een resultaat dat aan de Algemene reserve grondexploitatie is toegevoegd.

1.856.800

I