Voordeel

Nadeel

I/S

Opbrengst precariobelasting
In 2016 zijn naast de gasleidingen, ook de water- en elektriciteits-leidingen/kabels betrokken in de heffing. Bij de behandeling van de belastingverordeningen 2016 in de raad van december 2015 is het tarief per strekkende meter naar aanleiding van een ingediend amendement verhoogd van € 3,- naar € 4,-.
In de begroting 2016 is uitgegaan van afgerond 1.015.667 meter. Op basis van informatie van de NUON/Alliander en Vitens blijkt het aantal meters uit te komen op 1.103.963.
In de begroting 2017 is rekening gehouden met een afbouw in 10 jaar van de opbrengst precariobelasting. Het gerealiseerde voordeel beschouwen we daarom als incidenteel.
Ten aanzien van dit voordeel zal een voorstel tot resultaatbestemming ingediend worden.

353.000

I