Waar kwam het geld vandaan?

De inkomsten van de gemeente:

Bedragen
(x € 1.000)

Algemene uitkering Gemeentefonds

35.138

Algemene uitkering Sociaal Domein

19.058

Bijdrage rijk uitkeringen sociale zaken

7.197

Onroerende Zaakbelasting

10.714

Precariobelasting

4.416

Overige belastingen en heffingen

8.434

Leges

2.007

Exploitatie bedrijventerreinen & bouwlocaties

-939

Overige inkomsten

4.466

TOTAAL INKOMSTEN:

90.491

BATEN:

Verrekeningen grondexploitatie

6.999

Bespaarde rente

2.181

Onttrekking voorzieningen

2.148

Onttrekking reserves

9.659

Overige baten

747

TOTAAL BATEN(incl.inkomsten):

112.225

In grafiekvorm zien de inkomsten er als volgt uit.