Rekening
2016

Begroting
2016 na
wijziging

Begroting
2016
primitief

Toevoeging aan reserve:

Civieltechnische kunstwerken

Jaarlijkse toevoeging

27.500

27.500

27.500

Onderhoud gebouwen

Jaarlijkse toevoeging

524.905

0

0

Groenfonds Lingewaard

Toevoeging 2016

440

0

0

Afvalstoffenheffing

Toevoeging 2016

297.136

0

0

849.981

27.500

27.500

Onttrekking aan reserve:

Onderhoud gebouwen

Uitgaven onderhoudsjaarplan 2015 + 2016

-1.152.608

-1.563.290

0

Onderhoud gebouwen

Controle legionella

-30.700

-30.700

0

Buitensport accommodaties

Vrijval reserve t.b.v. onderhoudsvoorziening

-798.068

0

0

Revitalisering Zilverkamp

Revitalisering Zilverkamp

-93.032

-155.555

0

Vastgoed

Dekking kosten taxatie, inhuur en notaris

-18.479

-35.000

0

Civieltechnische kunstwerken

Onttrekking t.b.v. uitgaven 2016

0

-7.500

0

Afvalstoffenheffing

Onttrekking 2016

0

176.802

-272.098

Onderhoud schoolgebouwen

Conditiemeting schoolgebouwen

0

-233.587

0

Civieltechnische kunstwerken

Opstellen beleidsplan civieltechnische kunstwerken

0

-52.500

-52.500

-2.092.888

-1.901.830

-1.833.254

Begrotingsrechtmatigheid
In de door de raad vastgestelde begroting 2016 na wijziging is voor de lasten van programma 9 een bedrag van in totaal € 24.149.362 opgenomen. De werkelijke lasten komen uit op een bedrag van € 24.124.057 en zijn daarmee gedaan binnen de grenzen van de door de raad geautoriseerde begroting.

De werkelijke onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves wijken af van de begroting. Het bedrag dat wordt toegevoegd aan de reserve Onderhoud gebouwen was in de begroting verwerkt als een toevoeging aan de voorziening. Omdat onvoldoende middelen beschikbaar waren om een voorziening te mogen vormen is conform voorgaande jaren het bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Hiermee is de mutatie rechtmatig verwerkt.
De reserve Buitensport accommodaties is conform raadsbesluit omgevormd naar een voorziening Onderhoud buitensportaccommodaties. Het saldo van de reserve is vrijgevallen en hetzelfde bedrag is toegevoegd aan de voorziening Onderhoud buitensportaccommodaties. De vrijval is hiermee rechtmatig verwerkt