Rekening
2016

Begroting
2016 na
wijziging

Begroting
2016
primitief

Toevoeging aan reserve:

N.v.t.

0

0

0

Onttrekking aan reserve:

N.v.t.

0

0

0

In de door de raad vastgestelde begroting 2016 na wijziging is voor de lasten van programma 1 een bedrag van in totaal € 11.726.796 opgenomen. De werkelijke lasten komen uit op een bedrag van € 12.100.987 en zijn daarmee hoger dan in de door de raad geautoriseerde begroting. De overschrijding van € 374.000 wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven voor het verstrekken van jeugdhulpvoorzieningen. Door de beperkte ervaring op dit vlak zijn de uitgaven die voortvloeien uit de decentralisaties binnen het sociaal domein zijn nog moeilijk exact re ramen.  Dit blijkt uit de nadelen en voordelen die zich voordoen op de budgetten binnen het sociaal domein. Mede daarom is ter egalisatie een bestemmingsreserve ingesteld. De budgettaire afwijkingen worden hierop gemuteerd. De hogere uitgaven worden dan ook als rechtmatig beschouwd.

De werkelijke onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves zijn gedaan binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting.